Programi i Transparencës

Hyrje!

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Rreth autoritetit!

Në bazë të VKM Nr. 1013, datë 10.12.2010 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.8, datë 13.03.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Shërbimeve Arsimore”, QSHA është organizuar në tre drejtori dhe nëntë sektorë. Numri i punonjësve është 44. Organika aktuale e institucionit, (Urdhër për organikën e QSHA), është si vijon:

Qendra e Shërbimeve Arsimore, drejtohet nga Znj. Aurora Balliu.


Znj. Aurora Balliu – CV

Pozicioni: Drejtoreshë e Përgjithshme
Arsimi i Lartë: Gjuhë Shqipe – Letërsi dhe Drejtësi
E-Mail aurora.balliu@qsha.gov.al
Tel/fax: 042419257
Paga: Kategoria II-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Z. Eduard Meçaj

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Financë/Kontabilitet
Kontakt: eduard.mecaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


 

Znj. Mehrije Ndroqi

Pozicioni: Sekretare
Arsimi i Lartë: Pedagogji
Kontakt:
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Ermira Çarçani

Pozicioni: Specialiste Arkivi/Protokolli
Arsimi i Lartë: Juridik
Kontakt: ermira.carcani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Drita Gjoka

Pozicioni: Specialist Finance
Arsimi i Lartë: Ekonomi Agrare
Kontakt: drita.gjoka@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Z.Agim Alia – CV

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë: ME Legjislacion dhe Institucione Europiane
Kontakt: agim.alia@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Znj. Sonila Bushi

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektronike/Informatikë Ekonomike
Kontakt: sonila.bushi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Leonora Konomi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: leonora.konomi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Znj. Afërdita Mëhilli

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Gjeografi
Kontakt: aferdita.mehilli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Mimoza Berisha

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Anglisht
Kontakt: mimoza.berisha@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Ana Rusta

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Sociologji
Kontakt: anarusta@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).
Znj. Mirela Gjakrosa

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: mirela.gjakrosa@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Edlira Turhani

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Fizikë
Kontakt: edlira.kacmoli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Z. Kridens Laçi

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Gjuhë Frënge
Kontakt: kridens.laci@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Znj. Bora Habili

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: bora.habili@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Z. Genci Meço

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektronike
Kontakt:
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Z. Seldi Beta – CV

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë: Informatikë Biznesi
Kontakt: seldi.beta@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Znj. Ermira Jatro

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Ekonomist Agrobiznes
Kontakt: ermira.jatro@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Z. Besard Koçi

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: E drejtë biznesi
Kontakt: besard.koci@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Redina Murja

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Informatikë-Ekomonike
Kontakt:redina.murja@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

CV

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë:
Kontakt:
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

CV

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë:
Kontakt:
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Znj. Marilda Dosti

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Teknologji Informacioni dhe komunikimi
Kontakt: marilda.dosti@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).–>


Z. Saimir Bardhi

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Informatikë-Ekonomike
Kontakt: saimir.bardhi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Z. Gleni Karruli

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektrike profili Energjitikë
Kontakt: gleni.karruli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Znj. Aida Serjanaj

Pozicioni:Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Shkenca Politiko-Juridike
Kontakt: aida.serjanaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).Znj. Arbana Begaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Biologji
Kontakt: arbana.begaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Frosina Balaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë:Gjuhësi Historike
Kontakt: frosina.balaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Z. Olsi Vangjeli

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Jurist
Kontakt: olsi.vangjeli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Znj. Elida Begaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: elida.begaj@qsha.gov.al
Tel/fax: 042259654
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).


Z. Aleksandër Prenga

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Anglisht
Kontakt: aleksander.prenga@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009″ i ndryshuar).

Kuadri ligjor rregullator Tekstet e plota

 • Njoftimi dhe konsultimi publik: QSHA nuk ka iniciative per propozimin e akteve ligjore dhe nuk eshte sublekt i zbatimit te procedurave direkte te konsultimit publik
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi: QSHA nuk ka iniciative per propozimin e akteve ligjore dhe nuk eshte sublekt i zbatimit te procedurave direkte te konsultimit publik
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve: QSHA nuk ka iniciative per propozimin e akteve ligjore dhe nuk eshte sublekt i zbatimit te procedurave direkte te konsultimit publik
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes: QSHA nuk ka iniciative per propozimin e akteve ligjore dhe nuk eshte sublekt i zbatimit te procedurave direkte te konsultimit publik
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP: QSHA nuk ka iniciative per propozimin e akteve ligjore dhe nuk eshte sublekt i zbatimit te procedurave direkte te konsultimit publik
 • Emer mbiemer koordinatori per konsultime me publikun adrese postare/elektronike lidhur me funksionet e AP
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP: QSHA nuk e ofron kete sherbim
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve: QSHA nuk e ofron kete sherbim
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim: QSHA nuk e ofron kete sherbim
 • Procedura e ankimimit: QSHA nuk e ofron kete sherbim
 • Sistemi i kërkesave për informacion, Pyet Shtetin