Në bazë të VKM Nr. 1013, datë 10.12.2010 "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve", i ndryshuar dhe Udhëzimit të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.8, datë 13.03.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Shërbimeve Arsimore", QSHA është organizuar në tre drejtori dhe nëntë sektorë. Numri i punonjësve është 44. Organika aktuale e institucionit, (VKM për organikën e QSHA), është si vijon:

Drejtor i Përgjithshëm
Qendra e Shërbimeve Arsimore, prej Shkurtit 2014, drejtohet nga znj. Rezana Vrapi.

Znj. Rezana Vrapi

Pozicioni: Drejtoreshë e Përgjithshme
Arsimi i Lartë: Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
E-Mail rezana.vrapi@qsha.gov.al
Tel/fax: 042419257
Paga: Kategoria II-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

JETËSHKRIMI:
Znj. Vrapi ka kryer studimet universitare në degën gjuhe letërsi. Ka një eksperiencë të gjatë në fushën e vlerësimit (1998 e në vazhdim). Ajo është autore e të gjitha testeve të gjuhës shqipe dhe letërsisë (Provimi i Lirimit dhe Matura Shtetërore). Njëkohësisht është certifikuar nga institutucione të rëndësishme, si: Cambridge, ETS, CITO si specialiste dhe trajnere në fushën e vlerësimit.

Znj. Doris Limani

Pozicioni: Sekretare e Titullarit
Arsimi i Lartë: Punë Sociale e Avancuar
Kontakt: doris.limani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-C (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Z. Eduard Meçaj

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Financë/Kontabilitet
Kontakt: eduard.mecaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Liljana Drinziu

Pozicioni: Specialiste Finance
Arsimi i Lartë: Ekonomi Agrobiznes
Kontakt: liliana.drinziu@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Ermira Çarçani

Pozicioni: Specialiste Arkivi/Protokolli
Arsimi i Lartë: Juridik
Kontakt: ermira.carcani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Sonila Grami

Pozicioni: Specialiste Jurist
Arsimi i Lartë: Juridik
Kontakt: sonila.grami@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Drejtoria e Vlerësimit të Arritjeve

Z.Agim Alia

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë: ME Legjislacion dhe Institucione Europiane
Kontakt: agim.alia@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Sektori i Provimeve dhe Vlerësimeve Kombëtare/Ndërkombëtare

Znj. Afërdita Mëhilli

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Gjeografi
Kontakt: aferdita.mehilli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Jeta Lila

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Filozof-Sociolog
Kontakt: jeta.lila@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Arben Fagu

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: arben.fagu@qsha.gov.al
Tel/fax: 044504595
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Mimoza Berisha

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Anglisht
Kontakt: mimoza.berisha@qsha.gov.al
Tel/fax: 044504595
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Erisa Habili

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: erisa.habili@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Pirro Milo

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: pirro.milo@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Aleksandra Kaçorri

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Biologji-Kimi-Botanike
Kontakt: aleksandra.kacorri@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Mimoza Verzivolli

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: mimoza.verzivolli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Sektori i Administrimit të Provimeve

Znj. Valbona Saraçi

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë
Kontakt: valbona.saraçi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Ismet Nesimi

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Matematikë Fizikë
Kontakt: ismet.nesimi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Erind Cela

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Financë-Bankë
Kontakt: erind.cela@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Pllumb Hoda

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektrike
Kontakt: pllumb.hoda@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Albi Kushta

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Sisteme Informacioni në Biznes
Kontakt: albi.kushta@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Drejtoria e Provimeve të Shtetit

Znj. Heliona Mico

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë: Juridik, Master Administrim Publik
Kontakt: heliona.mico@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit

Z.Olsion Pollogati

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë-Ekonomike
Kontakt: olsion.pollogati@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Ermira Jatro

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Ekonomist Agrobiznes
Kontakt: ermira.jatro@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Berti Tona

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Minerare
Kontakt: berti.tona@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Menaxhimit të Fondit të Pyetjeve

Znj. Sonila Bushi

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektronike/Informatikë Ekonomike
Kontakt: sonila.bushi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Jeton Stojku

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Matematike Informatike
Kontakt: jeton.stojku@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Leonora Konomi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: leonora.konomi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Drejtoria e Shërbimeve Arsimore

Znj. Lili Hajdari

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë:
Kontakt: lili.hajdari@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Sektori i Regjistrit të Studentëve në IAL

Znj. Ernela Mecani

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë
Kontakt: ernela.mecani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Feruze Hebibasi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektronike
Kontakt: feruze.hebibasi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Seldi Beta

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Informatikë Biznesi
Kontakt: seldi.beta@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Anisa Hala

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Matematike
Kontakt: anisa.hala@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Regjistrit të Nxënësve në Arsimin Parauniversitar

Znj. Emiranda Loka

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë
Kontakt: emiranda.loka@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Gloria Shehaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
Kontakt: gloria.shehaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Bebjana Lala

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Informatikë-Ekonomike
Kontakt: bebjana.lala@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Njohjes së Diplomave të Arsimit Parauniversitar dhe Legalizimeve

Znj. Eglantina Shtylla

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: eglantina.shtylla@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Aida Serjanaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Shkenca Politiko-Juridike
Kontakt: aida.serjanaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Enkelejda Rama

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Juridik
Kontakt: enkelejda.rama@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Sonila Jaupllari

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: sonila.jaupllari@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Njohjes së Diplomave të Arsimit të lartë, i Pajisjes së IAL me Regjistra dhe i Regjistrimit të Formave të Diplomave

Z. Olsi Vangjeli

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Jurist
Kontakt: olsi.vangjeli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Arta Arapi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: arta.arapi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Elida Begaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: elida.begaj@qsha.gov.al
Tel/fax: 042259654
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Feruze Shakaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: feruze.shakaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).