Në bazë të VKM Nr. 1013, datë 10.12.2010 "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve", i ndryshuar dhe Udhëzimit të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.8, datë 13.03.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Shërbimeve Arsimore", QSHA është organizuar në tre drejtori dhe nëntë sektorë. Numri i punonjësve është 44. Organika aktuale e institucionit, (Urdhër për organikën e QSHA), është si vijon:

Drejtor i Përgjithshëm
Qendra e Shërbimeve Arsimore, drejtohet nga Znj. Aurora Balliu.

Znj. Aurora Balliu - CV

Pozicioni: Drejtoreshë e Përgjithshme
Arsimi i Lartë: Gjuhë Shqipe - Letërsi dhe Drejtësi
E-Mail aurora.balliu@qsha.gov.al
Tel/fax: 042419257
Paga: Kategoria II-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Z. Eduard Meçaj

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Financë/Kontabilitet
Kontakt: eduard.mecaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Liljana Drinziu

Pozicioni: Specialiste Finance
Arsimi i Lartë: Ekonomi Agrobiznes
Kontakt: liliana.drinziu@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Ermira Çarçani

Pozicioni: Specialiste Arkivi/Protokolli
Arsimi i Lartë: Juridik
Kontakt: ermira.carcani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Drejtoria e Vlerësimit

Z.Agim Alia - CV

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë: ME Legjislacion dhe Institucione Europiane
Kontakt: agim.alia@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Sektori i Provimeve dhe Vlerësimeve Kombëtare/Ndërkombëtare

Znj. Erisa Habili

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: erisa.habili@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Mimoza Berisha

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Anglisht
Kontakt: mimoza.berisha@qsha.gov.al
Tel/fax: 044504595
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Afërdita Mëhilli

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjeografi
Kontakt: aferdita.mehilli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Aleksandra Kaçorri

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Biologji-Kimi-Botanike
Kontakt: aleksandra.kacorri@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Mimoza Verzivolli

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: mimoza.verzivolli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Dea Tafili

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë Frënge
Kontakt: dea.tafili@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Sektori i Administrimit të Provimeve

Z. Erind Cela

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Teknologji-Informacioni
Kontakt: erind.cela@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Pllumb Hoda

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektrike
Kontakt: pllumb.hoda@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Sivi Zylfo

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Politikat e Edukimit
Kontakt: sivi.maloku2@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).


Drejtoria e Provimeve të Shtetit

Znj. Valbona Saraçi - CV

Pozicioni: Drejtor Drejtorie
Arsimi i Lartë: Informatikë
Kontakt: valbona.saraci@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria II-b (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit

Z.Olsion Pollogati

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë-Ekonomike
Kontakt: olsion.pollogati@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Doris Limani

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Punë Sociale e Avancuar
Kontakt:doris.limani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Menaxhimit të Fondit të Pyetjeve

Znj. Sonila Bushi

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektronike/Informatikë Ekonomike
Kontakt: sonila.bushi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Leonora Konomi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: leonora.konomi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Andi Goro

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Kompjuterike
Kontakt: andi.goro@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Drejtoria e Shërbimeve Arsimore

Sektori i Regjistrit të Studentëve në IAL

Znj. Ernela Mecani

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë
Kontakt: ernela.mecani@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Feruze Hebibasi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Elektronike
Kontakt: feruze.hebibasi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Visilda Bego

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Teknologji - Informacioni
Kontakt: visilda.bego@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Anisa Hala

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Inxhinieri Matematike
Kontakt: anisa.hala@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Regjistrit të Nxënësve në Arsimin Parauniversitar

Z. Seldi Beta

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Informatikë Biznesi
Kontakt: seldi.beta@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Kevi Shehu

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Informatikë e Aplikuar
Kontakt: kevi.shehu@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Bebjana Lala

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Informatikë-Ekonomike
Kontakt: bebjana.lala@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Feruze Shakaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Matematikë
Kontakt: feruze.shakaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Njohjes së Diplomave të Arsimit Parauniversitar dhe Legalizimeve

Znj. Sonila Jaupllari

Pozicioni: Përgjegjëse Sektori
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: sonila.jaupllari@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Aida Serjanaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Shkenca Politiko-Juridike
Kontakt: aida.serjanaj@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Bora Habili

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë:
Kontakt: bora.habili@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Ermira Jatro

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Ekonomist Agrobiznes
Kontakt: ermira.jatro@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).
Sektori i Njohjes së Diplomave të Arsimit të lartë, i Pajisjes së IAL me Regjistra dhe i Regjistrimit të Formave të Diplomave

Z. Olsi Vangjeli

Pozicioni: Përgjegjës Sektori
Arsimi i Lartë: Jurist
Kontakt: olsi.vangjeli@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria III-a/1 (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Arta Arapi

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: arta.arapi@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Znj. Elida Begaj

Pozicioni: Specialiste
Arsimi i Lartë: Gjuhë-Letërsi
Kontakt: elida.begaj@qsha.gov.al
Tel/fax: 042259654
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).

Z. Aleksandër Prenga

Pozicioni: Specialist
Arsimi i Lartë: Anglisht
Kontakt: aleksander.prenga@qsha.gov.al
Tel/fax:
Paga: Kategoria IV-a (Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe VKM 717 datë 23.06.2009" i ndryshuar).