Institucioni

QSHA është institucion i posaçëm për organizimin, monitorimin, mbikëqyrjen e problemeve të reformës arsimore
për sigurimin e cilësisë në fushën e vlerësimit të arritjeve dhe të provimeve. Ajo ushtron funksion teknik, profesional,
mbështetës dhe rekomandues të politikave të vlerësimit dhe të organizimit të provimeve të maturës e të shtetit.

FAQE NË PUNIM...
ARKIVA

Historiku

QKAVP
Qendra Kombëtare Arsimore e Vlerësimeve dhe Provimeve(QKAVP) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.309, datë 12/02/2001. Përgjegjësitë kryesore – Hartimi i testeve të provimeve kombëtare të standardizuara.
AVA dhe APRIAL
Agjencia Qëndrore e Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve(AVA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.135, datë 14/03/2007. Agjencia e Pranimeve në Institucionet e Arsimit të Lartë(APRIAL) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.503, datë 16/04/2008 Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore (AVA), Pranimet në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik(APRIAL).

AKP
Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.1013, datë 10/12/2010. Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore, Pranimet në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik, Provimi i Shtetit për Profesionet e Rregulluara.
QSHA
Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.371, datë 26.04.2017. Përgjegjësitë kryesore - Matura Shtetërore; Zhvillimin e provimeve kombëtare; Provimi i Shtetit për Profesionet e Rregulluara; Administron bazën e të dhënave shtetërore.

PISA

Olimpiadat

Politikat e Privatësisë

Legjislacioni

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Rruga "Naim Frashëri", Nr.37
    Tiranë, Albania

+355 4 2419257

© QSHA 2018