QSHA

Institucioni

QSHA është institucion i posaçëm për organizimin, monitorimin, mbikëqyrjen e problemeve të reformës arsimore për sigurimin e cilësisë në fushën e vlerësimit të arritjeve dhe të provimeve.
Ajo ushtron funksion teknik, profesional, mbështetës dhe rekomandues të politikave të vlerësimit dhe të organizimit të provimeve të maturës e të shtetit.

QKAVP

Qendra Kombëtare Arsimore e Vlerësimeve dhe Provimeve(QKAVP) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.309, datë 12/02/2001. Përgjegjësitë kryesore – Hartimi i testeve të provimeve kombëtare të standardizuara.

AKP

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.1013, datë 10/12/2010. Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore, Pranimet në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik, Provimi i Shtetit për Profesionet e Rregulluara.

AVA dhe APRIAL

Agjencia Qëndrore e Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve(AVA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.135, datë 14/03/2007. Agjencia e Pranimeve në Institucionet e Arsimit të Lartë(APRIAL) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.503, datë 16/04/2008 Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore (AVA), Pranimet në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik(APRIAL).

QSHA

Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.371, datë 26.04.2017. Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore; Zhvillimin e provimeve kombëtare; Provimi i Shtetit për Profesionet e Rregulluara; Administron bazën e të dhënave shtetërore.