Jo Duhan

A+ A A-

Në bazë të nenit 28 pika 8 e Rregullores së Maturës Shtetërore 2016:

Maturanti/kandidati ka të drejtë  të kërkojë fotokopjen e testit të tij pas përfundimit të të gjitha provimeve, me një kërkesë drejtuar KSHMSH-së, e cila do t'i kthejë dhe përgjigjen. Afatet e kërkesës përcaktohen me udhëzim të veçantë të Ministrit Arsimit dhe Sportit. Proces rivlerësimi të testit nuk do të ketë.

1- 27.06.2016 deri 01.07.2016: Maturanti/kandidati bën kërkesën e tij në shkollë për fotokopje të provimeve D3, D1 të Maturës Shtetërore 2016. Bashkë me kërkesën dorëzon faturën për arkëtim.

2- 01.07.2016 deri 06.07.2016: Maturanti/kandidati bën kërkesën e tij në shkollë për fotokopje të provimit D2 të Maturës Shtetërore 2016. Bashkë me kërkesën dorëzon faturën për arkëtim.

3- Brenda datës 04.07.2016: KMSH e DAR/ZA dorëzon në AKP listën e kërkesave për provimet D3 dhe D1.

4- Brenda datës 08.07.2016: KMSH dorëzon në DAR/ZA listën e kërkesave për provimin D2.

5- Brenda datës 10.07.2016: DAR/ZA dorëzon në AKP listën e kërkesave për provimin D2.

6- Brenda datës 10.07.2016: AKP përcjell në KMSH e DAR/ZA fotokopjet e testeve D3,D1 sipas kërkesave të maturantëve/kandidatëve.

7- 09.07.2016 deri 16.07.2016: Nxënësi bën kërkesën në shkollë për fotokopje të testeve Z1Z2.

8- Brenda datës 18.07.2016: Shkolla e përcjell në DAR/ZA listën e kërkesave për provimet Z1Z2.

8- Brenda datës 20.07.2016: DAR/ZA përcjell listën e kërkesave pranë AKP.

 
Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë dhënë provimet me zgjedhje të MSH 2016, TOEFL Junior Standard Test, se në bazë të rregullave të përcaktuara nga Educational Testing Service (ETS), maturanti/kandidati nuk ka të drejtë të kërkojë fotokopje të tekstit të testit dhe të fletës së përgjigjes.

 

FATURA PER ARKETIM PER FOTOKOPJE TESTI

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.