Programi i Transparencës

Urdhër për miratimin e programit të transparencës

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Kordinatori për të drejtën e informimit

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Neni 7/1/a/d

VKM, Udhëzimi, Urdhri i Kryeministrit, Statuti, Rregullorja, Organigrama.

Pas botimit në fletore zyrtare dhe përditësohet pas çdo ndryshimi. Sipas pikës 3 të nenit 7 të LDI ose menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari.

VKM nr.1013 datë 10.12.2010 "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve", i ndryshuar

Udhëzimit nr.8, datë 13.03.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Shërbimeve Arsimore"

Sfafi i QSHA-së

Urdhër Nr 45, datë 27.10.2014, Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike

Urdhër Nr 46, datë 27.10.2014, Për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Rregullore për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale

Rregullore e brëndshme

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit.

Akte ndërkombëtare ligje; akte nënligjore; dokument politikash; dokument tjetër.

Neni 7/1/b

Ligji i AL. Ligji i AP. Ligji për profesionet e rregulluara. Urdhra. Rregullore. Udhëzime. Procedura.

Pas miratimit zyrtar.

Lidhje në faqen zyrtare, rubrika Legjislacioni.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit.

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

Programi i Transparencës

Pas miratimit zyrtar

Lidhje në faqen zyrtare.

Koordinatori për informim.

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni 7/1/ç

Faqja zyrtare

Lidhje në faqen zyrtare

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit.

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/d

VKM nr.173, datë 07.03.2003. Statuti dhe Rregullorja e brëndshme.

Pas botimit në fletoren zyrtare. Pas miratimit.

VKM Nr 173 datë 07.03.2003 Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të institucioneve.

Rregullore e brëndshme e QSHA-së.

Titullari i QSHA- së, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit.

Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance.

Neni7/1/dh

Analiza vjetore. Raporte. Publikime

Lidhje në faqen zyrtare.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit.

Të dhënat për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.

Neni 7/1/e

Raporte 3 mujore. Raporte vjetore.

Lidhje në faqen zyrtare.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Sektori i Administrimit të Provimeve të Shtetit.

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni 7/1/ë

Regjistri i prokurimeve.

Regjistri i parashikimeve

Regjistri i realizimeve

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Shërbimet e autoritetit për publikun, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit.

Neni 7/1/f

Matrikullimi. Matura Shtetërore. Provimet e Shtetit dhe provime të tjera të digjitalizuar. Regjistri i formave të diplomave, Njohja e diplomave të arsimit të mesëm dhe të arsimit të lartë të nxënësve që mbarojnë jashtë vendit. Të gjitha shërbimet e tjera për të cilat institucioni ngarkohet në bazë të kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Lidhje në faqen zyrtare; Portali i Maturës Shtetërore.

Drejtoria e Shërbimeve Arsimore, Drejtoria e Vlerësimit, Drejtoria e Provimeve të Shtetit

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

Nuk ka

Mbajtja e dokumentacionit.

Neni 7/1/h

Ligji për Arkivat. Rregullorja.

Lidhje në faqen zyrtare.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014.

Neni 7/1/i

LDI. Ligji për Arkivat. Rregullorja.

Lidhje në faqen zyrtare.

Koordinatori për informim. Protokoll/Arkiva.

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

Udhëzime për procesin e aplikimit në IAL-të. Informacione lidhur me zhvillimin e provimeve të shtetit.

Lidhje në faqen zyrtare.

Drejtoria e Shërbimeve Arsimore, Drejtoria e Vlerësimit, Drejtoria e Provimeve të Shtetit

Informacione të tjera të dobishme

Neni 7/1/l

Lidhje në faqen zyrtare.

Drejtoria e Shërbimeve Arsimore, Drejtoria e Vlerësimit Drejtoria e Provimeve të Shtetit

Tabela përmbledhëse, klasifikimi i pagave

Regjistri i parashikimeve

Regjistri i realizimeve

V.PUBLIKIMI:
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QSHA-ja
vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.qsha.gov.al
dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i transparencës”.

VI. MONITORIMI:
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit,
duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.