Jo Duhan

A+ A A-
 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Neni 7/1/a/d

VKM-ja, Urdhri i Kryeministrit, Statuti, Rregullorja, Organigrama.

Pas botimit në fletore zyrtare dhe përditësohet pas çdo ndryshimi. Sipas pikës 3 të nenit 7 të LDI ose menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari.

Lidhje në faqen zyrtare

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektori i Administrimit të Sistemeve.

Akte ndërkombëtare ligje; akte nënligjore; dokument politikash; dokument tjetër.

Neni 7/1/b

Ligji i AL. Ligji i AP. Urdhra. Rregullore. Udhëzime. Procedura.

Pas miratimit zyrtar.

Lidhje në faqen zyrtare.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektori i Administrimit të Sistemeve.

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

Programi i Transparencës

Pas miratimit zyrtar

Lidhje në faqen zyrtare.

Koordinatori për informim.

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni 7/1/ç

Faqja zyrtare

 

Lidhje në faqen zyrtare

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektori i Administrimit të Sistemeve.

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/d

VKM nr.173, datë 07.03.2003. Statuti dhe Rregullorja e brendshme.

Pas botimit në fletoren zyrtare. Pas miratimit.

Lidhje në faqen zyrtare.

Titullari i AKP-së, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse.

Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance.

Neni7/1/dh

Analiza vjetore. Raporte. Publikime

 

Lidhje në faqen zyrtare.

AKP

Të dhënat për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.

Neni 7/1/e

Raporte 3 mujore. Raporte vjetore.

 

Lidhje në faqen zyrtare.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse.

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni 7/1/ë

Raporte 3 mujore. Raporte vjetore.

 

Lidhje në faqen zyrtare.

Njësia e Prokurimit

Shërbimet e autoritetit për publikun, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit.

Neni 7/1/f

Matrikullimi. Matura Shtetërore. Provimet Kombëtare të Arsimit Bazë. Provimet e Shtetit.

 

Lidhje në faqen zyrtare; Portali i Maturës Shtetërore.

AKP

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

Nuk ka

 

 

 

Mbajtja e dokumentacionit.

Neni 7/1/h

Ligji për Arkivat. Rregullorja.

 

Lidhje në faqen zyrtare.

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014.

Neni 7/1/i

LDI. Ligji për Arkivat. Rregullorja.

 

Lidhje në faqen zyrtare.

Koordinatori për informim. Protokoll/Arkiva.

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

Udhëzime për procesin e aplikimit në IAL-të. Informacione lidhur me zhvillimin e provimeve të shtetit.

 

Lidhje në faqen zyrtare.

AKP

Informacione të tjera të dobishme

Neni 7/1/l

 

 

Lidhje në faqen zyrtare.

AKP

 

Tabela përmbledhëse, klasifikimi i pagave

Informacion për procedurat e prokurimit, 2014

Informacion për procedurat e prokurimit, 2015

 

V.PUBLIKIMI:

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AKP-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.akp.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i transparencës”.

VI. MONITORIMI:

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.