Jo Duhan

A+ A A-

 OLIMPIADA KOMBËTARE 2018

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare Gjuhë-Letërsi për shkollat e mesme, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Gjeografisë për shkollat e mesme, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Historisë për shkollat e mesme, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Informatikës për shkollat e mesme, faza III 

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Biologjisë për shkollat e mesme, faza III 

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Kimisë për shkollat e mesme, faza III 

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Fizikës për shkollat e mesme, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Matematikës klasa 9, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Matematikës për shkollat e mesme, faza III

 

OLIMPIADA KOMBËTARE 2017

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Informatikës, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Letërsisë, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Gjeografisë, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Historisë, faza III

Olimpiada Kombëtare e Gjeografisë, klasa 12, përgjigjet

Olimpiada Kombëtare e Gjeografisë, klasa 11, përgjigjet

Olimpiada Kombëtare e Gjeografisë, klasa 10, përgjigjet

Olimpiada Kombëtare e Historisë, klasa 12, përgjigjet

Olimpiada Kombëtare e Historisë, klasa 11, përgjigjet

Olimpiada Kombëtare e Historisë, klasa 10, përgjigjet

Olimpiada Kombëtare e Letërsisë, faza II

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Biologjisë, faza III

Olimpiada Kombëtare e Biologjisë, faza III, zgjidhje

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Kimisë, faza III

Olimpiada Kombëtare e Kimisë, faza III, zgjidhje

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Matematikës, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Matematikës, klasa 9, faza III

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Fizikës, faza III

Olimpiada Kombëtare e Fizikës, faza III, zgjidhje

Olimpiada Kombëtare e Matematikës, faza III, klasa 9

Olimpiada Kombëtare e Matematikës, faza III, shkolla e mesme

Olimpiada Kombëtare e Informatikës, faza II, klasa 10

Olimpiada Kombëtare e Informatikës, faza II, klasa 11

Olimpiada Kombëtare e Informatikës, faza II, klasa 12

Olimpiada Kombëtare e Biologjisë, faza II, klasa 10

Olimpiada Kombëtare e Biologjisë, faza II, klasa 11

Olimpiada Kombëtare e Biologjisë, faza II, klasa 12

Olimpiada Kombëtare e Kimisë, faza II, klasa 10

Olimpiada Kombëtare e Kimisë, faza II, klasa 11

Olimpiada Kombëtare e Kimisë, faza II, klasa 12

Olimpiada Kombëtare e Fizikës, faza II, klasa 10

Olimpiada Kombëtare e Fizikës, faza II, klasa 11

Olimpiada Kombëtare e Fizikës, faza II, klasa 12

Olimpiada Kombëtare e Matematikës faza II, klasa 9, zgjidhje

Olimpiada Kombëtare e Matematikës faza II, klasa 10, zgjidhje

Olimpiada Kombëtare e Matematikës faza II, klasa 11, zgjidhje

Olimpiada Kombëtare e Matematikës faza II, klasa 12, zgjidhje

OLIMPIADA KOMBËTARE 2016

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Gjeografisë, faza e tretë

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Historisë, faza e tretë

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Letërsisë, faza e tretë

Olimpiada Kombëtare e Gjeografisë faza II, klasa 10, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare e Gjeografisë faza II, klasa 11, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare e Gjeografisë faza II, klasa 12, skema e vlerësimit

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Informatikës

Olimpiada Kombëtare e Informatikës, zgjidhje

Olimpiada Kombëtare e Historisë faza II, klasa 10, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare e Historisë faza II, klasa 11, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare e Historisë faza II, klasa 12, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, klasa 10, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, klasa 11, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, klasa 12, skema e vlerësimit

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Biologjisë, faza e tretë

Olimpiada Kombëtare e Biologjisë, faza e  tretë, zgjidhje

Fituesit e Fazës së tretë të Olimpiadës Kombëtare të Kimisë 2016

Olimpiada Kombëtare në kimi, faza e  tretë, zgjidhje

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare të Fizikës 2016

Fituesit e Fazës së tretë të Olimpiadës Kombëtare të Matematikës 2016

Olimpiada Kombëtare e matematikës klasa 9, faza e  tretë, zgjidhje

Olimpiada Kombëtare e matematikës, shkolla e mesme, faza e  tretë-zgjidhje

Olimpiada Kombëtare në informatikë klasa 10, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në informatikë klasa 11, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në informatikë klasa 12, faza II, zgjidhjet 

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 10, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 11, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 12, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 10, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 11, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 12, faza II, zgjidhjet

Olimpiada kombëtare në fizikë klasa 10, faza e II, çelësi

Olimpiada kombëtare në fizikë klasa 11, faza e II, çelësi

Olimpiada kombëtare në fizikë klasa 12, faza e II, çelësi

Olimpiada kombëtare e matematikës, faza e II, zgjidhjet

 

OLIMPIADA KOMBËTARE 2015

Fituesit, Olimpiada e Gjeografisë, faza III

Fituesit, Olimpiada e Historisë, faza III

Fituesit, Olimpiada e Letërsisë, faza III

Olimpiada Kombëtare Gjeografi klasa 10, faza II, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Gjeografi klasa 11, faza II, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Gjeografi klasa 12, faza II, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Histori klasa 10, faza II, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Histori klasa 11, faza II, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Histori klasa 12, faza II, skema e vlerësimit

Olimpiada Kombëtare Gjuhë-Letërsi, faza II, klasa 10

Olimpiada Kombëtare Gjuhë-Letërsi, faza II, klasa 11

Olimpiada Kombëtare Gjuhë-Letërsi, faza II, klasa 12

Fituesit e Olimpiadës së biologjisë, faza e III, klasa 10-11-12

Fituesit e Olimpiadës së informatikës, faza e III

Olimpiada Kombëtare në informatikë, faza III, zgjidhja

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 10, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 11, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 12, faza III, zgjidhjet

Olimpiada e Matematikës, testim përzgjedhës për Juniore

Olimpiada e Matematikës, testim përzgjedhës për shkollat e mesme

Fituesit e Olimpiadës së kimisë, faza e III

Fituesit e Olimpiadës së fizikës, faza e III, klasa 10-11-12

Fituesit e Olimpiadës së matematikës, faza e III

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 10, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 11, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 12, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në fizikë klasa 10, faza III, çelësi

Olimpiada Kombëtare në fizikë klasa 11, faza III, çelësi

Olimpiada Kombëtare në fizikë klasa 12, faza III, çelësi

Olimpiada Kombëtare në matematikë klasa 12, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në matematikë klasa 11, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në matematikë klasa 10, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në matematikë klasa 9, faza III, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në informatikë klasa 10, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në informatikë klasa 11, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në informatikë klasa 12, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 10, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 11, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në biologji klasa 12, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 10, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 11, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi klasa 12, faza II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në matematikë, faza e II, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në fizikë, klasa 10, çelësi

Olimpiada Kombëtare në fizikë, klasa 11, çelësi

Olimpiada Kombëtare në fizikë, klasa 12, çelësi


OLIMPIADA KOMBËTARE 2014

Olimpiada Kombëtare në biologji, faza e tretë, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në kimi, faza e tretë, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në matematikë klasa 9, faza e tretë, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në fizikë, faza e tretë, zgjidhjet

Olimpiada Kombëtare në matematikë, faza e tretë

Olimpiada Kombëtare në matematikë, faza e tretë, zgjidhjet


OLIMPIADA KOMBËTARE 2013

Olimpiada kombëtare në matematikë, faza e dytë, klasa 9, 10, 11, 12

Olimpiada Kombëtare në matematikë faza e tretë, klasa 9

Olimpiada Kombëtare në matematikë faza e tretë, klasa 10

Olimpiada Kombëtare në matematikë faza e tretë, klasa 11

Olimpiada Kombëtare në matematikë faza e tretë, klasa 12

Olimpiada Kombëtare në kimi faza e dytë, klasa 12

Olimpiada Kombëtare në kimi faza e tretë, klasa 12

 

OLIMPIADA KOMBËTARE 2012

Çelësi i testit të  Olimpiadës Kombëtare në Matematikë 2012

Çelësi i testit të Olimpiadës Kombëtare në Fizikë 2012

Çelësi i testit të Olimpiadës Kombëtare në Kimi 2012

Çelësi i testit të Olimpiadës Kombëtare në Biologji 2012

Çelësi i testit të Olimpiadës Kombetare në Informatikë 2012


blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.