Jo Duhan

A+ A A-

 

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP)  është institucion i posaçëm teknik dhe profesional për organizimin e provimeve kombëtare në sistemin parauniversitar, pranimeve në universitete dhe Provimeve të Shtetit për profesionet e rregulluara. Ajo analizon dhe interpreton  rezultatet e provimeve dhe vlerësimeve  kombëtare, sipas standardeve bashkëkohore, duke ofruar të dhëna të rëndësishme për tregues të ndryshëm të zhvillimit të shkollës  apo sistemit arsimor në tërësi .

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) është krijuar me VKM Nr. 1013, datë 10/12/2010, e cilësuar si person juridik, publik dhe buxhetor, në varësi të Ministrit të Arsimit dhe të Sportit.

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.